<![CDATA[新竹市私立光復高級中學 - 首頁-最新消息]]> utf-8 2019-01-07 19:37:39 2019-01-07 19:37:39 HeimaVista.com inc <![CDATA[107學年新竹英語字彙王競賽辦法]]> 2018-12-17 16:37:14 <![CDATA[107學年度第1學期期初校務會議紀錄]]> 2018-09-03 16:02:37 <![CDATA[學務創新(校安)約僱人員甄選第一階段書面資料審查通過名單公告]]> 2018-08-20 15:32:37 <![CDATA[107暑假日間部轉學生錄取名單公告]]> 2018-08-15 13:07:07 <![CDATA[107新生補救教學編班名單]]> 2018-08-15 13:01:13 <![CDATA[107新生編班名單]]> 2018-08-10 08:33:38